28 Seimo nariai mano, kad LGBTQ+ žmonės neturi sulaukti pagalbos patyrę smurtą

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

28 Seimo nariai mano, kad LGBTQ+ žmonės neturi sulaukti pagalbos patyrę smurtą

Pen, 01/21/2022 - 18:00
Kategorija:
0 komentarų

Tai paaiškėjo Seimo nariams vakar balsuojant už Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimus. Seimo narys Petras Gražulis užregistravo pataisą, kuria siekta išbraukti vieną iš principų, kad smurto artimoje aplinkoje prevencija, apsauga ir pagalba ją patyrusiems asmenims teikiama laikantis lygiateisiškumo - nepaisant „lytinės orientacijos“. Pataisa grįsta argumentu, kad „lytinė orientacija“ yra tapati „ seksualinei orientacijai“.
 

„Šnekamojoje kalboje « lytinė orientacija » suprantama kaip « seksualinė orientacija, t. y. reiškia asmens laisvą valią pasirinkti tos pačios ar kitos lyties seksualinį partnerį. Lingvistiškai « lytinė orientacija » reiškia ir asmens laisvą valią pasirinkti savo lytį“, - aiškindamas savo pataisos pagrįstumą rašė Seimo narys P. Gražulis.

Panašius argumentus jis kartojo ir Seimo salėje ragindamas kolegas pritarti šiam pasiūlymui: „Šian­dien net ir ne­aiš­ku, kiek yra tų ly­ti­nių orien­ta­ci­jų. Ki­ti sa­ko, kad jau 72 tos ly­ti­nės orientaci­jos. Tei­sės ak­tuo­se tos ly­ti­nės orien­ta­ci­jos nė­ra įvar­din­tos, aš ma­nau, ga­li at­si­ras­ti daug pik­tnau­džia­vi­mo šia nuo­sta­ta. To­dėl aš pra­šy­čiau ly­ti­nę orien­ta­ci­ją iš­brauk­ti iš įsta­ty­mo”.

Pataisas pristatantis Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius, kalbėdamas komiteto vardu, siūlė šiai pataisai nepritarti. „Pa­siū­ly­mas yra tei­kia­mas dėl straips­nio, ku­ria­me įtvir­tin­tas ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pas. Ki­taip ta­riant, vi­si as­me­nys tu­ri ly­gias tei­ses į ap­sau­gą nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, tarp jų ir skirtingą ly­ti­nę orien­ta­ci­ją tu­rin­tys žmo­nės. To­dėl ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti pa­siū­ly­mui“, - sakė T. V. Raskevičius.

55 Seimo nariams balsavus prieš, 26 susilaikius - P. Gražulio pataisai nebuvo pritarta. Nepaisant to, atsirado net 28 Seimo nariai - kuriems lygiateisiškumas atrodė nepriimtinas. Už Petro Gražulio pataisą balsavo 16 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, 6 Lietuvos regionų, 3 Darbo partijos frakcijos narių, prie jų prijungė ir 3 Seimo nariai iš Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“.

Pateikiame visų Seimo narių, kurie pritarė Gražulio Pataisai vardus ir pavardes: Valius Ąžuolas, Zigmantas Balčytis, Guoda Burokienė, Algimantas Dumbrava, Dainius Gaižauskas, Aidas Gedvilas, Ligita Girskienė, Petras Gražulis, Eugenijus Jovaiša, Dainius Kepenis, Gintautas Kindurys, Asta Kubilienė, Kęstutis Mažeika, Arvydas Nekrošius, Česlav Olševski, Beata Petkevič, Jonas Pinskus, Mindaugas Puidokas, Artūras Skardžius, Zenonas Streikus, Rimantė Šalaševičiūtė, Rita Tamašunienė, Vilija Targamadzė, Stasys Tumėnas, Valdemaras Valkiūnas, Juozas Varžgalys, Aurelijus Veryga, Antanas Vinkus.

Balsavimo rezultatai ir susijusi informacija yra čia.