Seimo diskusijose dėl civilinės sąjungos valdantieji kaltinti paminantys krikščioniškas vertybes ir griaunantys šeimos sampratą

Skaitymo laikas
2 minutes
Perskaityta

Seimo diskusijose dėl civilinės sąjungos valdantieji kaltinti paminantys krikščioniškas vertybes ir griaunantys šeimos sampratą

Tre, 05/24/2023 - 15:30
Kategorija:
0 komentarų

Vakar Seime vykusios diskusijos dėl Civilinės sąjungos įstatymų paketo priminė dežavu. Vėl ir vėl kartotos tie patys, niekuo nepagrįsti kaltinimai. Opozicijos nariai ėmėsi aiškinti, kad balsuosiantys už pataisas pamins krikščioniškas vertybes, taip pat, jog sąjunga neva pakeis šeimos sampratą.

„Taigi, mieli krikščionys, dėl to, ką mes norime šiandien priimti, tikrai mums Dievas nepadės, nes tai prieštarauja Bažnyčios mokslui“ – Seime audringą kalbą rėžė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Algimantas Dumbrava. – „Tai mūsų tikėjimą ir mūsų tas tradicijas labai žemina. Tuos žmones, kurie yra pakrikštyti (...) aš tikrai kviesčiau nepasiduoti toms dėlionėms“.

A. Dumbrava pamiršo, kad duodamas Seimo nario priesaiką prisiekė ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įsipareigojo jos laikytis. Konstitucija numato religijos ir valstybės valdymo atskyrimą.

A. Dumbravos kolegė, Asta Kubilienė, kalbėdama Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Seime vardu, ėmėsi toliau vystyti mintį, kad neva civilinė sąjunga pakeis šeimos institutą. Ji, kaip ir visi tai teigiantys, ignoravo Konstitucinio Teismo išaiškinimą, kad šeimos pagal Lietuvos Konstituciją gali būti įvairios, nebūtinai jas turi sudaryti moteris ir vyras.

„Tai iki šian­dien tik vi­siš­kas nai­vuo­lis ir nesu­si­pran­tan­tis ga­li tu­rė­ti iliu­zi­jų, kad šian­dien pri­imi­nė­ja­me kaž­ką ki­ta, ne su san­tuo­ka kon­ku­ruo­jan­tį šei­mos tei­si­nį ins­ti­tu­tą“, - sakė A. Kubilienė.

Politikei antrino ir Darbo partijos frakcijos narys Andrius Mazuronis. „Tiks­las yra iš prin­ci­po tei­si­nia­me re­gu­lia­vi­me, ga­lio­jan­čia­me Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, pa­keis­ti šei­mos sam­pra­tą. Tai rei­kia la­bai aiš­kiai įvar­din­ti“, - kritikuodamas projektą sakė jis.

Konservatorius Arūnas Valinskas į minėtą kritiką atsakė, kad opozicijos nariai sąmoningai klaidina visuomenę.

„Ci­vi­li­nės są­jun­gos opo­nen­tai tei­gia, kad gi­na šei­mą, bet bū­tent šei­moms šian­dien svars­to­mo re­gu­lia­vi­mo ir rei­kia. Šei­moms ne pa­gal vie­ną ar ki­tą do­ku­men­tą ar po­pie­rių, ku­rį vals­ty­bė yra įga­li šiuo me­tu joms iš­duo­ti, bet pa­gal sa­vo ku­ria­mų san­ty­kių tu­ri­nį, pa­gal įsi­pa­rei­go­ji­mo vie­nas ki­tam svar­bą, pa­gal mū­sų Kon­sti­tu­ci­ją, pa­gal Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mus, ga­lų ga­le pa­gal svei­ką pro­tą ir lo­gi­ką“, - teigė jis.

Seimo narys atsakė ir tiems, kurie neva gina krikščioniškas vertybes, primindamas, kad diskriminacija negali būti sektina.

„Tei­gia­ma, kad yra gi­na­mos tra­di­ci­nės, krikš­čio­niš­kos ver­ty­bės ir at­sto­vau­ja­ma vi­suo­me­nės kon­ser­va­ty­vu­mui. Ko­le­gos, nie­ka­da ne­lai­kiau ne­pa­grįs­tos dis­kri­mi­na­ci­jos nei tra­di­ci­ja, nei ver­ty­be, nei ko­kia nors tra­di­ci­ne ver­ty­be. Dėl re­li­gi­jos, tai ži­no­te, kar­tais ši­tas gin­čas ga­li pri­min­ti kaž­ko­kį gry­nai te­ori­nį fi­zi­ki­nį gin­čą, kuo­met yra pa­skai­čia­vi­mai, bet to ne­įma­no­ma pa­tik­rin­ti prak­tiš­kai“, - sakė A. Valinskas.